Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, met en zonder een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De belangrijkste onderdelen uit de Participatiewet voor u als werkgever zijn:

 • de banenafspraak
 • de inzet van nieuwe instrumenten
 • de vorming van 35 regionale werkbedrijven

Wij denken graag met u mee bij de invulling van uw banenafspraak. Onze ondersteuning kan bestaan uit aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie, al naar gelang de behoeften en mogelijkheden van werkgever en werkzoekende.

Kosteloos advies

Ga met ons in gesprek om de kansen en mogelijkheden voor uw onderneming op een rijtje te zetten. Ons advies is kosteloos. Bel met een van onze accountmanagers via 030 7022 301 of stuur een e-mail naar info@wgsp-lekstroom.nl. Dat mag natuurlijk ook als u op zoek bent naar een nieuwe medewerker voor een reguliere baan.

FAQ

Wij hebben voor u de meest gestelde vragen van werkgevers op een rij gezet.

Disclaimer:
Kernboodschappen zijn samenvattingen van de maatregelen. Rechten kunnen er niet aan worden ontleend. Wetteksten en andere officiële teksten zijn bepalend voor het eventuele recht op voorzieningen.

Met de Participatiewet is er één regeling voor alle mensen met en zonder een arbeidsbeperking, die begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. De Wwb, de Wsw en een deel van de Wajong gaan samen in de Participatiewet.

Het UWV gaat alle mensen die op 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben opnieuw beoordelen. Mensen houden hun Wajong-uitkering van het UWV. De hoogte hangt af van de herbeoordeling. Mensen zonder arbeidsvermogen houden de Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. Mensen met (een deel) arbeidsvermogen blijven ook bij het UWV en houden hun Wajong-uitkering. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

 1. Jonggehandicapten met mogelijkheden om te werken
  • Komen niet meer in aanmerking voor Wajong.
  • Worden door WIL geholpen. WIL bemiddelt jonggehandicapten naar werk. Speciaal voor deze groep zijn de zogenoemde ‘garantiebanen’. Werkgevers spraken af dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 2. Jonggehandicapten zonder mogelijkheden om te werken
  Kunnen mogelijk een Wajong-uitkering krijgen. Het UWV beoordeelt dat en blijft de Wajong uitvoeren.

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt nu nog via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Na 1 januari 2015 komen er geen nieuwe mensen meer in de Wsw. De Wsw wordt dan vervangen door de Participatiewet. Mensen die nu in de Wsw zitten behouden hun rechten en plichten.

Mensen met een arbeidsbeperking melden zich vanaf 1 januari 2015 bij WIL. Als zij niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, wordt ‘beschut werk’ georganiseerd.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun beperking niet bij een reguliere werkgever kunnen werken en extra aanpassingen en begeleiding nodig hebben. Het Rijk stelt op termijn middelen beschikbaar voor 30.000 beschutte arbeidsplaatsen in Nederland. Het is nu nog niet duidelijk hoe beschut werk vanaf 1 januari 2015 in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden wordt georganiseerd. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.

In het sociaal akkoord hebben werkgevers en de Rijksoverheid afgesproken om de komende jaren extra hun best te doen om mensen met een handicap of arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Zij spraken af om in totaal 125.000 extra banen in Nederland voor deze groep te creëren. 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 (tot 2024) bij de overheid.

Mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn om zelfstandig het Wettelijk minimumloon te verdienen, komen voor de banenafspraak in aanmerking. Dat zijn ook de mensen die op 1 januari 2015 een Wsw-indicatie hadden.

Gezamenlijk hebben werkgevers en overheid de afspraak gemaakt om tot aan 2024 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.
Op basis van behaalde resultaten in 2016 legt de rijksoverheid werkgevers wel of geen verplichting op om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het quotum is eerder vastgesteld op 5% arbeidsgehandicapten op het totale personeelsbestand. Deze verplichting zal evt. gelden voor werkgevers met meer dan 25 personeelsleden in dienst.

 

 

Er zijn in Nederland 35 arbeidsmarktregio’s. In iedere regio komt een regionaal werkbedrijf. In de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden is het regionaal werkbedrijf een netwerkorganisatie van verschillende partners; een samenwerkingsverband tussen:
- Werkgevers/ondernemers
- Alle gemeenten uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden
- Werkgeversservicepunten (WGSP’s)
- Vakbonden
- het UWV en
- de SW-bedrijven Pauw Bedrijven en UW

Heeft u een baan voor iemand met een arbeidsbeperking? Of wilt u meer informatie? Ons Werkgeversservicepunt Lekstroom staat voor u klaar. Bel met een van onze accountmanagers via (030) 7022 301 of mail naar ikzoekpersoneel@wgsp-lekstroom.nl. Wij gaan graag met u in gesprek. 

Werkgevers worden met loonkostensubsidie financieel gecompenseerd voor de verminderde productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking. Vanaf januari 2015 kunnen gemeenten loonkostensubsidie inzetten voor mensen die niet het Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.

De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen het (bruto) Wettelijk minimum loon (Wml) en de vastgestelde loonwaarde (bruto). De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het Wml,  vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten.

Een voorbeeld:

Piet heeft arbeidsvermogen (kan tussen de 20% en 80% verdienen van het Wettelijk minimum loon) (Wml), maar kan na 2015 geen aanspraak meer maken op de Wajong. Daarom meldt hij zich bij Werk en Inkomen Lekstroom. WIL bekijkt of Piet recht heeft op een uitkering uit de Participatiewet en bepaalt de hoogte daarvan. Dit is afhankelijk van:

 • zijn inkomen.
 • zijn vermogen.
 • het inkomen van zijn partner.
 • het vermogen van zijn partner.
 • het aantal personen in het huishouden.

Piet heeft geen vermogen en geen partner. Na toetsing blijkt dat hij recht heeft op een uitkering uit de Participatiewet.

Op het moment dat Piet aan de slag kan op een passende functie,  stelt een arbeidsdeskundige de  loonwaarde vast. WIL (in opdracht van de gemeente) blijft verantwoordelijk voor een financiële aanvulling tot aan het Wml. Op de werkplek zal naar behoefte jobcoaching worden ingezet. Dit wordt gefinancierd door WIL. De frequentie van jobcoaching zal worden afgestemd op de behoeften van de werkgever en van Piet.

 

 

De Participatiewet regelt dat Werk en Inkomen Lekstroom (namens de Lekstroomgemeenten) verantwoordelijk blijft voor de re-integratie. Als mensen, die met een loonkostensubsidie zijn gaan werken, uitvallen, is het UWV verantwoordelijk voor de uitkering op grond van de Ziektewet of WIA.

Wie deze mensen blijft volgen en wie zich bij uitval maximaal inzet voor herstel en werkhervatting van deze werknemers is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Ja, er zijn regelingen. Deze regelingen worden ook wel ‘instrumenten’ genoemd. De Participatiewet kent een aantal nieuwe instrumenten voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Onze accountmanagers gaan hierover graag met u in gesprek. Bel (030) 7022 301 of stuur een e-mail naar ikzoekpersoneel@wgsp-lekstroom.nl.

Instrumenten zijn regelingen of subsidies die kunnen worden ingezet voor het in dienst nemen van mensen. De Participatiewet biedt een aantal nieuwe instrumenten, die onder meer ingezet kunnen worden voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Een voorbeeld is de loonkostensubsidie, waarmee u financieel wordt gecompenseerd voor mogelijk verminderde productiviteit. Maar u kunt ook denken aan een werkplekaanpassing, het inzetten van jobcoaching of een no-riskpolis.

Onze accountmanagers gaan hierover graag met u in gesprek. Bel (030) 7022 301 of stuur een e-mail naar ikzoekpersoneel@wgsp-lekstroom.nl.

Vanuit de Participatiewet kan een gemeente een bedrag beschikbaar stellen om werkplekaanpassingen te doen voor een werknemer met een arbeidsbeperking. Hierbij kan je denken aan extra aanpassingen voor iemand met een visuele beperking of drempels voor mensen met een rolstoel.

 

 

De no-riskpolis is een verzekering voor het doorbetaalde loon bij ziekte. Werkgevers zijn wettelijk verplicht elke zieke werknemer twee jaar lang het loon voor minimaal 70% door te betalen. Door de no-riskpolis loopt de werkgever minder financieel risico. Voor elke periode dat de werknemer ziek is, kan de werkgever aanspraak maken op de verzekeraar van WIL om het doorbetaalde loon te compenseren. Dit kan voor elke ziektedag, ongeacht de oorzaak van de ziekte.

Jobcoaching is begeleiding van een werknemer met een arbeidsbeperking op de werkplek. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en wordt door een jobcoach begeleid op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn. De aard en frequentie van jobcoaching stemmen wij af op de behoeften van de werkgever en van de werknemer.

 

Kansen liggen soms binnen handbereik, maar worden niet altijd onderkend. Onze accountmanagers zijn goed op de hoogte van de kansen en mogelijkheden die de Participatiewet u biedt. Zij denken graag met u mee over de invulling van uw banenafspraak. Onze ondersteuning kan bestaan uit aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie (enz.), al naar gelang de behoeften en mogelijkheden van werkgever en werkzoekenden. De inzet van onze ervaren accountmanagers is volledig kosteloos.

Dus ondernemers, ga met ons in gesprek! Bel met een van onze accountmanagers via (030) 7022 301 of stuur een e-mail naar ikzoekpersoneel@wgsp-lekstroom.nl.

wgsp-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten