Social Return on Investment (SROI), hoe werkt het?

Gunt een van de Lekstroomgemeenten u een aanbestedingsopdracht? Dan moet u waarschijnlijk een vastgesteld percentage van de opdrachtsom besteden aan Social Return. Hierdoor levert de investering concrete sociale winst op. Uw accountmanager adviseert aan de hand van de bouwblokkenmethode over hoe u Social Return flexibel en breed inzet.
Meer informatie leest u ook in onze flyer.

Wat is Social Return?

Bij aanbestedingen boven € 100.000 vragen de Lekstroomgemeenten aan haar leveranciers om 5% van de opdrachtsom te besteden aan Social Return. Hiermee willen zij zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren en werkzoekenden aan werk of stageplaats helpen. Want de Lekstroomgemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te bewerkstelligen is Social Return. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die gemeenten doen naast het 'gewone' redement, ook een concrete sociale winst opleveren.

Wat is mogelijk?

Het invullen van Social Return is maatwerk. Binnen de Lekstroomgemeenten bieden wij een breed palet aan mogelijkheden. De insteek is steeds werkzoekenden aan werk of stageplaatsen te helpen. Hierover gaat Werk en Inkomen Lekstroom graag met u in gesprek. Vanuit een creatieve dialoog bekijken we samen met u hoe Social Return het beste kan worden ingevuld; passend bij uw organisatie. Als opdrachtnemer bent u zelf verantwoordelijk voor de invulling van Social Return.

Creëer social impact met de bouwblokkenmethode

Binnen de Lekstroomgemeenten wordt voor het invullen van Social Return de bouwblokkenmethode gehanteerd. Deze methode biedt een flexibele structuur. Blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste invulling van Social Return. Hierdoor is het mogelijk Social Return veel breder in te zetten dan alleen door het plaatsen van bijstandsgerechtigden op werk of stageplaats. U kunt ook kiezen voor een meer creatieve invulling van Social Return. We zetten Social Return dus op flexibele wijze in, passend bij uw organisatie. Samen maken we het verschil.

Wie doet wat?

De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen vormen samen de Lekstroom. Zij hebben Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gevraagd haar opdrachtnemers te faciliteren bij het invullen van Social Return. WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de Lekstroomgemeenten.

Het Werkgeversservicepunt Lekstroom

Het Werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP) is onderdeel van WIL. Het ondersteunt u als ondernemer onder andere bij het vinden van de juiste match op uw vacatures. De dienstverlening van het WGSP is kosteloos.

De prioriteit van het WGSP Lekstroom ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan werkloos werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Deze groep werkzoekenden heeft vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zetten de Lekstroomgemeenten mensen zoveel mogelijk duurzaam in. De projectleider Social Return van ons WGSP adviseert en faciliteert u bij het zo effectief mogelijk invullen van afspraken en verplichtingen. U bepaalt vervolgens zelf welke invulling u geeft aan Social Return.

Manieren om uw Social Return in te vullen

 • het inzetten van werkloos werkzoekenden en jongeren (t/m 26 jaar)
 • het inkopen van producten of diensten bij sociale werkvoorzieningen en/of sociaal ondernemers.
 • het delen van kennis, expertise en middelen
 • het verbinden met een lokaal wijkinitiatief

De prioriteit ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan werkloos werkzoekenden. De projectleider Social Return adviseert en faciliteert u bij het zo effectief mogelijk invullen van afspraken en verplichtingen. U bepaalt vervolgens zelf welke invulling u geeft aan Social Return.

Bouwblokken

Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de invulling van Social Return te kunnen meten, wordt de gerealiseerde waarde van projecten uitgedrukt in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen en loon. Uiteraard heeft dit te maken met de afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die u moet leveren om de doelgroep in te zetten op betaalde arbeid.

In onderstaande tabel kunt u zien hoe de bouwblokken zijn opgebouwd.

 

Soort en eventuele duur van de uitkering

Inspanningswaarde Social Return op basis van een jaarcontract fulltime (40 uur per week)

Werk/Arbeid

1

Participatiewet < 2 jaar

€ 30.000,-

2

Participatiewet > 2 jaar

€ 40.000,-

3

WW < 1 jaar

€ 15.000,-

4

WW > 1 jaar

€ 20.000,-

5

WIA / WAO

€ 30.000,-

6

Doelgroepen Banenafspraak (Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

€ 35.000,-

7

WSW inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van WSW’ers. Bij in dienst nemen van een WSW’er geldt “doelgroep banenafspraak”

Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf

8

Vast dienstverband

€ 10.000,- extra op bovenstaande bedragen

9

50+

€ 5.000,- extra op bovenstaande bedragen

10

BBL traject

€ 15.000,-

11

BOL traject

€ 10.000,-

12

Maatschappelijke activiteit of hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief

Per medewerker €100,- per besteed uur of factuur ingezette activiteit.

13

In dienst nemen van een niet uitkeringsgerechtigde

€ 10.000,-

Toelichting op tabel

 • De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en is de opvolger van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Werk en Bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.
 • WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
 • WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WSW: Wet Sociale Werkvoorziening
 • Doelgroepen banenafspraak: Het betreft hier de doelgroepen die meetellen in het kader van de banenafspraak (de gemaakte afspraak om 125.000 banen te creëren voor arbeidsbeperkten), de zogenaamde garantiebanen. Het gaat hier dan onder andere om personen met een Wajong indicatie, WSW-indicatie, WIW / ID baan en personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimumloon te verdienen.
 • BBL: Beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)
 • BOL: Beroepsbegeleidende leerweg (voltijdopleiding)
 • Niet uitkeringsgerechtigde: niet-werkende mensen die geen uitkering ontvangen.

Het proces na gunning

Als u de opdracht definitief gegund krijgt, neemt u na gunning, binnen 1 week contact op met de projectleider Social Return van het Werkgeversservicepunt Lekstroom.

In samenspraak met de projectleider Social Return stelt u een plan van aanpak op over de manier waarop u de verplichting invult. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

 • Opdrachtsom of, in het geval dat deze nog niet bekend is, de verwachte opdrachtsom.
 • Keuze welke bouwblokken worden ingezet.
 • Wijze en timing van tussenevaluatie(s), inclusief bewijsstukken.
 • Wijze en timing van eindevaluatie, inclusief bewijsstukken.

Het resultaat van deze fase is een plan dat concreet en realiseerbaar is. U zorgt ervoor dat dit plan, binnen 3 weken na gunning van de opdracht, gereed is en is goedgekeurd door de projectleider Social Return. De projectleider Social Return kan deze termijn op uw beargumenteerd verzoek schriftelijk verlengen tot maximaal 12 weken.

Vragen en informatie

Wilt u Social Return invullen binnen uw onderneming? Of heeft u vragen over Social Return in het algemeen of over de bouwblokkenmethode? Neem dan contact met ons op.

Er zijn geen FAQ's om te weergeven

wgsp-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten